Funksjonsbeskrivelser

Hovedstyret (HS)

Hovedstyret består av:

 • Leder                                                      (AU)
 • Nestleder, Økonomiansvarlig     (AU)
 • Sekretær                                               (AU)
 • Annleggsansvarlig                            (AU)
 • Web ansvarlig                                    (AU)
 • Gruppeledere

 

Leder i hovedstyret har ansvar for:

 • Lede og samordne styrets arbeid innen rammen av klubbens vedtekter og handlingsplaner
 • Ansvarlig for å avholde årsmøte og styrets øvrige møter
 • Ha oversikt over klubbens kontrakter og øvrige avtaler
 • Inneha klubbens arbeidsgiveransvar
 • Representere klubben utad
 • Sammen med DL ha oppfølging/påvirkning mot Asker kommune, idettskretsen, skole, næringsliv mv.
 • Sammen med AU ansvarlig for å utarbeide forslag til aktivitetsplan for påfølgende år
 • Sørge for at klubben fungerer iht. vedtatte instrukser og retningslinjer
 • Være en motivator for de øvrige tillitsvalgte i styret og involvere alle i klubbarbeidet

 

Nestleder i hovedstyret har ansvar for:

 • Ved lederens fravær ivareta dennes arbeidsoppgaver til fraværet opphører eller nyvalg er gjennomført
 • Sammen med regnskapsfører ha løpende overvåking av klubbens økonomi.
 • Utarbeide regnskap og budsjett i samarbeid med leder og regnskapsfører
 • Sørge for at gjeldende økonomiske rutiner blir fulgt i hovedstyret og gruppene.
 • I samarbeid med lederen ha ansvaret for styrets framtidsplanlegging
 • Forøvrig utføre de oppgaver som leder/klubbens styre bestemmer

 

Sekretær i hovedstyret har ansvar for:

 • Delta på styremøter
 • Skrive referat fra styremøter og sende disse til hovedstyrets medlemmer og gruppelederne
 • Ansvar for å utarbeide årsberetningen og annet skriftlig arbeid i klubben
 • Distribuer informasjon fra eget styre, hovedlaget, region/krets og forbund på web og/eller til medlemmene

Annleggs-ansvarlig  i hovedstyret har ansvar for:

 • Delta på styremøter
 • Vedlikeholde og følge opp VUL’s anneggsplan
 • Følge opp driftsavtaler sammen med gruppeleder Vennly, Vollenhallen og Fotball
 • Forøvrig utføre de oppgaver som leder/klubbens styre bestemmer

Web ansvarlig  i hovedstyret har ansvar for:

 • Delta på styremøter
 • Vedlikeholde HS’s websider
 • Overordnet Redaktør-ansvar.Overvåke at det som legges ut er i henhold til retningslinjer
 • Forøvrig utføre de oppgaver som leder/klubbens styre bestemmer

Valgkomiteen i hovedstyret

Valgkomiteen velges av årsmøte. Valgkomiteens oppgave er å rekruttere motiverte og kompetente personer og foreslå en komplett styresammensetning for årsmøte.

Valgkomitteens skal:

 • Innhente informasjon fra styret for å gjøre seg kjent med målsettinger og handlingsplaner
 • Lage en fremdriftsplan for komitéarbeidet
 • Lage en innstilling
 • Presentere valgkomiteens innstilling for årsmøte

 

Regnskapsfører:

Regnskap er en innleigd fellesfunksjon for hele klubben. Regnskapsfører foretar også alle utbetalinger og fakturering for hele klubben.

Untatt fra dette er Vollenhallen og Vennly som fører sine egne regnskap.

Se for øvrig RETNINGSLINJER 

Gruppene:

Generelt:

 • Leder i gruppene er en del av hovedstyret.
 • Er gruppeleder forhindret fra å delta på HS-møtene kan/bør gruppene stille med stedfortreder. Stedfortreder har ikke stemmerett i HS.
 • Ønsker Gruppene å stille med fast stedfortreder må dette godkjennes i HS
 • Hvis en gruppe ikke har en fungerende leder (eller Styre) kan HS utnevne ny leder/styre for gruppen
 • Er det tvil om habilitet eller vedtak om mistillit til styret i en av gruppene kan HS avsette (eventuelt tilsidesette inntil uklarheter er avklart) styret eller personer i gruppen/styret med umiddelbar virkning

Alle grupper i VUL skal ha en funksjonsbeskrivels som beskriver ansvar og arbeidsoppgaver for alle roller i sitt styre og utvalg.

I relasjon til Hovedorganiseringen av klubben skal Leder for Gruppene i VUL
ha ansvar for:

 • Delta på VULs hovedstyremøter og fremme Gruppens interesser
 • Lede Gruppens styremøter og følge opp vedtak. Forberede og sikre gjennomføring av årsmøte i gruppa
 • Ha grovoversikt over gruppens ulike komiteer og aktiviteter, og være klar over ”hvem som har ansvar for hva”.
 • Være en motivator for de øvrige tillitsvalgte og involvere alle i aktivitetene
 • Sammen med DL forvalte arbeidsgiveransvar for innleigde trenere
 • Lede og samordne gruppens arbeid innen rammen av klubbens vedtekter og retningslinjer
 • Sørge for at gruppen har en sportsplan og handlingsplan
  • Sammen med sin økonomiansvarlig ha hovedansvar for utarbeidelse- og oppfølging av budsjett
  • Sammen med DL bidra til god dialog med Asker Kommune, skolene, næringsliv og andre klubber i området

 

Kasserer/økonomiansvarlig i gruppene har ansvar for:

 • Tilrettelegge regnskap og forslag til budsjett i samarbeid med gruppeleder
 • Sørge for at gjeldende økonomiske rutiner blir fulgt i gruppa
 • Sørge for tilfredsstillende økonomisk drift iht. vedtatt budsjett
 • Levere alle bilag til regnskapsføring fortløpende
 • Kontrollere og attestere bilag og fakturaer.
 • Rapportere økonomisk status jevnlig til gruppestyret
 • Holde oversikt over innbetalte trenings-/aktivitetsavgifter
 • Følge opp purringer på trenings-/aktivitetsavgifter
 • Ha oversikt over trenerkontraktene og sørge for at rutinene og budsjettene blir fulgt

 

Daglig Leder i VUL

Daglig Leders oppgaver:

 • Kontaktperson for VUL
 • Søknader og tilskudd
 • Jevnlig kontakt med Asker kommune, administrasjon og politikere
 • Utvikling av anlegg, hall, fotballbaner, kunstgress, ballbinger, skateanlegg, nytt klubbhus, gammelt klubbhus, Ungdomsklubb og planer for nye anlegg
 • Administrativt arbeid (post, støttefunksjon for HS og gruppene, forsikringer, arkivering)
 • Arrangement (nye, inntektsbringende)
 • Samarbeidsavtaler (sponsorer, skoler)
 • Utvikle VULs aktivitetstilbud
 • Web side og medlemsinformasjon
 • Påse at drift av idrettsalget til enhver tid er i hht. idrettens lover og regler og melde avvik til styrets leder. Herunder MVA, pliktig arbeidsgiveravgift, og skatt/ansettelsesavtaler osv.
 • Sikre Kontinuitet

Kontakt

 • Vollen Ungdomslag
  Håkavikveien 49
  1390 Vollen
 • Daglig leder: Roar Sundbø
 • 90 91 57 70
 • vul@vul.no
 • Styreleder: Jenny Simonsen
 • 95 84 50 55

Logg inn

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?