Organisering av klubben

VUL drives i en struktur med Selvstendige Grupper som har en stor grad av selvstyre. Gruppene har en felles plattform og retningslinjer. Klubbens drift og aktiviteter organiseres med basis i Hovedstyret som skal sikre at klubben opptrer samlet. Som et grunnleggende prinsipp er det forutsatt at arbeidet som utføres i Hovedstyret først og fremst skal være rettet mot overordnet styring.

VUL har en organisasjonsmodell hvor det er det lagt vekt på å tydeliggjøre alle oppgaver som ligger innenfor klubbens virksomhet, og samtidig samordne dette på en måte som sikrer effektiv gjennomføring, fordeling av oppgaver og samarbeid på tvers av områder.

Vedtekter

§ 1 – Formål
Vollen Ungdomslag er et upolitisk, selveiende og frittstående lag med utelukkende personlige medlemmer.    Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og å drive kulturelle, sosiale- og miljøskapende aktiviteter for alle aldersgrupper.  Laget skal drives i et alkohol  og rusfritt miljø.    Les mer

Retningslinjer

Hovedstyret (HS)

HS er Vollen UL øverste styringsorgan mellom årsmøtene, og gis mandat og fullmakt på årsmøtet. Med unntak av de forhold som er delegert til gruppestyrene eller enkeltpersoner iht NIF’s lov § 2-13 2.ledd, har HS myndighet til å ta beslutninger på klubbens vegne i alle saker.

Hovedpunkt i HS’s ansvarsområde og oppgaver:

 • HS har det økonomiske ansvar for hele klubben
 • Følge opp gruppenes økonomiske situasjon knyttet opp mot deres budsjetter, aktivitetsplaner og sportslige planer
 • Utarbeide og følge opp hovedlagets budsjett, revidere og følge opp handlingsplaner.
 • Fastsette maler og rammer for avtaler, sponsorer, innkjøp, trenere, ansettelser, aktivitetsplaner og sportslige planer
 • Behandle og vedta sponsoravtaler og utstyrsavtaler for hovedlaget
 • Følge opp drift og utvikling av annleggene

Hovedstyrets medlemmer:

Hovedstyret består av et Arbeidsutvalg (AU) og Leder fra hver av gruppene. HS har ca. 6 møter i året. AU’s oppgave er å forberede saker for HS og og støtte Styreformann og Daglig Leder i de daglige arbeidsoppgavene.

Les mer om  funksjoner, arbeidsoppgaver  og ansvarsområder i HS

 

Gruppene (fotball, håndball, ski, Vennely, Vollenhallen, villmark, VUL-akademiet, Badminton)

Gruppestyrene er ansvarlig for gruppens administrative, sportslige og økonomiske ledelse – i samsvar med klubbens lover, rutiner, retningslinjer og handlingsplan. Gruppelederne er medlemmer av HS.

 • Utarbeide sportslige planer basert på klubbens rammer og NIF’s regler og anbefalinger for breddeidrett for barn og ungdom
 • Sørge for nødvendig kompetanse blant ansatte, tillitsvalgte og øvrig støtteapparat
 • Sikre økonomistyring etter budsjett vedtatt på årsmøte
 • Rekruttere og utdanne trenere, dommere mm.
 • Planlegge å gjennomføre stevnearrangementer
 • Planlegge å gjennomføre medlemsmøter og gruppeårsmøte
 • Legge frem årsberetning, regnskap og budsjett for årsmøtet
 • Delta i driften av anlegg
 • Rapportere til HS om gruppas drift og økonomi

Les mer om  funksjoner, arbeidsoppgaver  og ansvarsområder i Gruppene

Daglig Leder

 • Vul har en Daglig Leder ansatt i halv stilling.
 • Daglig leder kan kontaktes på vul@vul.no
 • Daglig leder utfører det daglige arbeidsgiveransvar for klubben. Dette gjelder ansatte i alle grupper.
  Les mer om arbeidsoppgaver og ansvar

 

Kontakt

 • Vollen Ungdomslag
  Håkavikveien 49
  1390 Vollen
 • Daglig leder: Roar Sundbø
 • 90 91 57 70
 • vul@vul.no
 • Styreleder: Jenny Simonsen
 • 95 84 50 55

Logg inn

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?