Klubbens Vedtekter

.

.

.

V E D T E K T E R

 V O L L E N   U N G D O M S L A G

 Stiftet 4. november 1914

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1  Formål

 Vollen Ungdomslag er et upolitisk, selveiende og frittstående lag med utelukkende personlige medlemmer.

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og å drive kulturelle, sosiale- og miljøskapende aktiviteter for alle aldersgrupper.

Laget skal drives i et alkohol  og rusfritt miljø.

 

 

§ 2  Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.

Laget er tilsluttet de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget har sete i Asker kommune og er medlem av Asker Idrettsråd.

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

 

§ 3  Medlemmer

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, kan bli opptatt som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren har vært eller er medlem av andre lag tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks registreres i lagets medlemsregister og i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

 

§ 4  Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tilitsverv i laget, og som representant til ting eller andre møter i overordnet idrettsorganisasjon.

 

 

§ 5 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

Medlemmer under 17 år og medlemmer som i henhold til lov om folketrygd har nådd pensjonsalder, betaler en særskilt fastsatt kontingent.  Hovedstyret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre grunner.

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

§ 6 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

 Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.[1]

 

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.[2] Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget.

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[3]

 

 

§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

 

§ 10  Habilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIFs habilitetsregler, jfr NIFs lov § 2-7.

 

§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling  eller  ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling [4] eller ved fjernmøte[5].  Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 12 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

 

  

 

 

III. ØKONOMI

 

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig.

Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

 Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

 

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 14 Årsmøtet

 Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år før utløpet av april.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

 

§ 15 – Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av laget.

 

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 17 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:[6]

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt  2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.[7]

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[8]

10. Foreta følgende valg:

a)              Leder og nestleder

b)             2-4 styremedlemer   og 2-4 varamedlemer

c)              Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)             Revisorer[9]

e)              Valgkomite

 

 

§ 18 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumdeltakelse.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

 

§ 19 – Hovedstyret og revisorer

 H o v e d s t y r e t :

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet[10] mellom årsmøtene.

Hovedstyret består av leder, nestleder, og valgte styremedlemmer (Arbeidsutvalget) samt ledere i fra hver gruppe, leder i A/L Vennely og leder av driftskomiteen i Vollenhallen.

Mellom hovedstyremøtene ledes laget av Arbeidsutvalget.

Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av Hovedstyremedlemmene forlanger det.

Hovedstyret er vedtaksfør når et flertall av Hovedstyrets medlemmer er til stede.

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

 

H o v e d s t y r e t   s k a l:
1)             Iverksette årsmøtet og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser og forvalte lagets midler iht. årsmøtets retningslinjer.

2)             oppnevne etter behov utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Tilsvarende kan Hovedstyret nedlegge disse utvalg eller trekke tilbake oppnevning av personer.

3)             Administrere og føre nødvendig protokoll med lagets økonomi iht. de for idretten til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser.

4)             Representere laget utad og for øvrig ivareta lagets helhetsinteresser. Hovedstyret kan dessuten beslutte om personer utenfor Hovedstyret skal kunne representere laget.

5)             Godkjenne gruppenes regnskaper, beretninger og budsjetter og innordne disse i tilsvarende for laget.

6)             Bestemme når medlemsmøter skal avholdes.

7)             Forberede saker for årsmøtet og medlemsmøter.

8)             Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

9)             Valg av representanter til Asker Idrettsråd.

10)           Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.[11]
Om H o v e d s t y r e t s   a r b e i d   o g   o r g a n i s e r i n g  gjelder  videre:
a)              Lederen har den daglige ledelsen av laget og leder styrets forhandlinger.
Lederen har fullmakt til å anvise utbetalinger og til å disponere lagets konti og kassabeholdning.
Lederen har dessuten fullmakt til å delegere denne myndighet.

b)              Nestleder fungerer som leder ved dennes fravær.

c)              Styremedlemmer: [12]

Oppgaver som deles mellom styremedlemmer:[13]

 • Sekretær:  skal føre protokoll over styrets møter. Sekretæren skal påse at valg, adresseforandringer o.lign. blir meddelt krets, idrettsråd, kommunen og andre som måtte ha interesse av dette.
 • Medlemslister, overvåke at klubbens rutiner blir fulgt.
 • Økonomiansvarlig: Følge opp klubbens innleide regnskapsfører,  fullmakt til å disponere lagets konti, attestere utbetalinger.
 • Web-og informasjonsansvar
 • Annlegg
 • Medlemslister

 

§ 20 – Grupper/avdelinger/komiteer

Laget kan organiseres med avdelinger, grupper og eller komitèer. Disse kan ledes av oppnevnte tilliltspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av  avdelinger/grupper/komitèer og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan,
jf. § 15 (1) pkt. 9.

For avdelinger/grupper/komitèers økonomiske forpliktelser hefter hele laget og avdelinger/grupper/komitèer kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten Hovedstyrets godkjennelse. Før større disposisjoner foretas av den enkelte gruppe, plikter gruppestyrets representant til Hovedstyret uansett å underrette Hovedstyret om dette.

 Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

G r u p p e n e :

 1. Gruppene ledes av et styre på minst 3 medlemmer etter gruppeårsmøtets vedtak, leder, sekretær og kasserer. lederen er medlem av Hovedstyret. Ved forfall plikter et annet medlem av gruppestyret å møte til Hovedstyremøter.
 2. Gruppene er økonomisk lagt under laget. Over- eller underskudd på arrangement tilfaller gruppene. Over eller underskudd på arrangement gruppen påtar seg for laget, tilfaller Hovedstyret.
 3. Alle medlemmene betaler medlemskontingent til lagets  hovedkasse. Gruppenes årsmøte kan vedta tillegskontingenter eller treningsavgifter for medlemmene i gruppen.
 4. Gruppestyrene har den daglige ledelse av gruppenes faglige saker. Det skal fungere som uttaksnemnder, sørge for å få av sted medlemmer til stevner etc., påse at lovene overholdes og rapportere overtredelser til Hovedstyret.
 5. Gruppenes årsmøte avholdes hvert år i februar måned  og  behandler:
  a) Årsberetning
  b) Regnskap for året 1.1 – 31.12
  c) Budsjett
  d) Fastsettelse av tilleggskontingenter/treningsavgifter
  e) Innkomne saker
  f) Valg av styre

Dette er et minimum som skal behandles på gruppeårsmøtene, og styret kan utvide agendaen. Innkomne saker  skal inn på agendaen. Sportsplan og videre forankring av lagets organisasjonsplan  kan med fordel  være en del av gruppeårsmøtet. Øvrige funksjoner av tillitsvalgte som gruppen har behov for bør også velges av årsmøtet.  Det skal skrives protokoll fra Gruppeårsmøtet.

 

Valgkomite skal ikke bestå av det sittende styre.

Et av det avgående styrets medlemmer plikter å bli sittende i det nye styret, om nødvendig ved loddtrekning. Gruppestyrene plikter umiddelbart etter sitt årsmøte å oversende Hovedstyret revidert regnskap, budsjett, årsberetning og årsmøteberetning for godkjennelse og innarbeidelse i lagets årsmøteforhandlinger.

K o m i t è e n e :

Eventuelle regler  utarbeides av arbeidsutvalget og godkjennes av Hovedstyret.

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 22 Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.

 

 

§ 23 Oppløsning – Sammenslutning – Konkurs

Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.[14]Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.

 


Vedtektene revidert sist i 2014, og vedtatt på årsmøte 29.04.14

[1] Se forskrift til NIFs lov § 2-4

[2] For eksempel skyldig kontingent.

[3] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

[4] For eksempel møte per e-post.

[5] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[6] Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.

[7] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[8]  Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[9] Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 17: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.»

[10] Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

[11] Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming.

[12] Årsmøte kan velge personer til de enkelte roller, ellers konstituerer styret seg selv.

[13] Henvises for øvrig til organisasjonsplanen pkt 9 på årsmøte

[14] Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.

 

Kontakt

 • Vollen Ungdomslag
  Håkavikveien 49
  1390 Vollen
 • Daglig leder: Roar Sundbø
 • 90 91 57 70
 • vul@vul.no
 • Styreleder: Jenny Simonsen
 • 95 84 50 55

Logg inn

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?